ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

რეგისტრაცია, საგამოცდო თარიღები და ფასები

როგორ უნდა დავრეგისტრირდეთ კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდებზე

  • ამობეჭდეთ და შეავსეთ ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული სააპლიკაციო ფორმა.

თუ თქვენ გამოცდას აბარებთ დიდ ბრიტანეთში სწავლის გაგრძელების მიზნით, გთხოვთ, სააპლიკაციო ფორმაში მიუთითოთ პასპორტის ნომერი და დარეგისტრირდეთ სტანდარტულ (არა სასკოლო) გამოცდაზე.

გახსოვდეთ, რომ თუ თქვენ 17 წლის ან მასზე ნაკლები ასაკის ბრძანდებით სააპლიკაციო ფორმის მე-2 გვერდის ბოლოს აუცილებელია თქვენი მშობლის/მეურვის ხელმოწერა ფოტოს გადაღების დასტურად გამოცდის დღეს.
თუ 18 წლის ან მეტის ბრძანდებით, მე-2 გვერდზე საჭიროა მხოლოდ თქვენი ხელმოწერა.

  • გადაიხადეთ გამოცდის საფასური „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ შემდეგ ანგარიშზე: საბანკო რეკვიზიტებია - ბანკის კოდი - TRESGE22; ანგარიშის დასახელება: „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“; ანგარიშის ნომერი - 707627499. (გადახდა უნდა მოხდეს ეროვნულ ვალუტაში, ლარებში). გთხოვთ გადახდის ქვითარში მიუთითოთ კანდიდატის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, გამოცდის დასახელება და თარიღი. მაგ.: ქეთევან კახაძე, 01017005614, PET - PB, 15.03.2014 (გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკიდან).

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა, პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (პირადობის მოწმობა, პასპორტი ან ID ბარათი) ქსეროასლი და გადახდის ქვითარი უნდა მოიტანოთ ჩვენს ოფისში (მის.: თბილისი, მინდელის ქ. N9, მე-4 სართ.)
გახსოვდეთ, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის არქონის შემთხვევაში აპლიკანტმა უნდა შეავსოს და მოიტანოს ცენტრში „იდენტიფიკაციის ფორმა 17 წლის ან მასზე ნაკლები ასაკის კანდიდატისთვის“, რომელიც ასევე განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე. არსებულ ფორმას თან უნდა დაურთოთ პასპორტის ფოტოსურათის ზომის შესაბამისი 2 ფოტო, მასზე ხელი უნდა მოაწეროს აპლიკანტის სკოლის ან მოსამზადებელი ცენტრის პედაგოგმა ისე, რომ ხელმოწერა გადავიდეს აპლიკანტის ფოტოსურათზე.

კემბრიჯის გამოცდები ჩატარდება იმ შემთხვევაში, თუ მოცემულ გამოცდაზე მინიმუმ 4 აპლიკანტი დარეგისტრირდება.

სააპლიკაციო ფორმა 2017 KET, PET, FCE, CAE


სააპლიკაციო ფორმა 2017 TKT

სააპლიკაციო ფორმა 2017 Young Learners

იდენტიფიკაციის ფორმა 17 წლის ან მასზე ნაკლები ასაკის კანდიდატისთვის


საგამოცდო თარიღები და ფასები


საბანკო რეკვიზიტები
23 /02/ 2013
X