4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (ქვეყნდება კვარტალურად)