1.3 ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში (ქვეყნდება ყოველწლიურად)