ჟურნალი "NAEC.GE" N13

სიახლეების გამოწერა

კრებულები

კრებულებში მოცემულია საგამოცდო პროგრამების პროექტი, საბოლოო ვარიანტი გამოქვეყნდება დამტკიცებისთანავე.

ზოგადი უნარები - დამხმარე მასალათა კრებული (2016)


ქართული ენა და ლიტერატურა (სავალდებულო გამოცდა)

ლიტერატურა (არჩევითი გამოცდა)

მათემატიკა (ქართულად)

მათემატიკა (რუსულად)

ზოგადი უნარები (ქართულად)

ზოგადი უნარები (რუსულად)

ზოგადი უნარები (სომხურად)

ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულად)

ისტორია (ქართულად)

ისტორია (რუსულად)

სამოქალაქო განათლება

გეოგრაფია (ქართულად)

გეოგრაფია (რუსულად)

ბიოლოგია (ქართულად)

ბიოლოგია (რუსულად)

ქიმია (ქართულად)

ქიმია (რუსულად)

ფიზიკა (ქართულად)

ფიზიკა (რუსულად)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ინგლისური ენა
მოსმენის დავალების ნიმუში

გერმანული ენა
მოსმენის დავალების ნიმუში

ფრანგული ენა
მოსმენის დავალების ნიმუში

რუსული ენა
მოსმენის დავალების ნიმუშისაერთო სამაგისტრო გამოცდა


საერთო სამაგისტრო გამოცდა


სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსიპრაქტიკოსი მასწავლებლის საგნის გამოცდა

დამხმარე მასალათა კრებული ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგთათვის (2016 წელი)

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდა (I-IV კლასები)

დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდა (I-VI კლასები)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული, როგორც მეორე ენა

მათემატიკა

ისტორია

სამოქალაქო განათლება

გეოგრაფია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკა

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა (აუდიო ფაილი)

გერმანული ენა

გერმანული ენა (აუდიო ფაილი)

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა (აუდიო ფაილი)

რუსული ენა

რუსული ენა (აუდიო ფაილი)
21 /01/ 2015
X